12784215

ydot A Edwards | ydot A Necakov | ydot A Savchenko | gdot C Arrowsmith | ydot D Christendat | ydot E Evdokimova | ydot F Vallee | gdot M Gerstein | ydot M Kimber | ydot M Vedadi | ydot S Beasley | ydot S Houston | ydot T Skarina |