8906799

bdot C Wei | bdot E Yeh | bdot H Chang | bdot I Okura | bdot L Gong | bdot T Kamitani | bdot T Okura | bdot T Wada |